Dissociationskonstanten

Produktet af ionkoncentrationer, Kw = [H+] · [OH] bliver kaldt ionproduktkonstanten for vand, eller oftere ioniseringskonstanten eller dissociationskonstanten. Ved 25 ºC, er Kw lig med 1 · 10-14. Kw varierer med temperaturen og ved 37 ºC (kropstemperatur), ligger værdien omkring 3,4 · 10-14. Figur 1 illustrerer forholdet mellem dissociationskonstanten for vand og temperaturen. Som angivet tidligere, betyder en ændring i temperaturen en forskydning af ligevægten i en kemisk reaktion. Da ioniseringen af vand er en ligevægtsproces, bliver den også påvirket af temperaturen. Dissociationskonstanten (eller ioniseringskonstanten), Kw, for vand øges ved stigning i temperaturen op til omkring 260 ºC hvorefter den falder igen. Eksperimentelle data for Kw ved forskellige temperaturer er angivet i tabel 1 og opstillet grafisk i figur 1. Bemærk i tabel 1 at pH for rent vand skifter med temperaturen. For rent vand ved en hvilken som helst temperatur, gælder dog at [H+] = [OH]. Det kan her bemærkes at udsagnet omkring ligningen pH + pOH = 14 kun er sand ved eller tæt på 25 ºC.


Eksempel 1:

Hydroxylkoncentrationen [OH] af vand ved 25 ºC er 7,2 · 10-9 mol/liter. Beregn PH for opløsningen


Tabel: 1

Ved 25 ºC eksisterer en ligevægt mellem molekylært vand og dets ioner. Koncentrationen af [H+] er lig med koncentrationen af [OH] og begge har værdien 1 · 10-7 mol/liter. Anvendes definitionen for pH, ses det at pH i rent vand ved 25 ºC er 7. pH lavere end 7 indikerer en sur opløsning og værdier højere end 7 indikerer en basisk (alkalisk) opløsning.

Figur: 1

Back to Top