Aminer er resultatet af udskiftningen af et eller flere af hydrogenatomerne i ammoniak med carbonhydrider og har den generelle formel R-NH2. Der er fire klassifikationer af aminer: primære, sekundære, tertiære og quadronære. Primære aminer, fås ved at et hydrogen atom i ammoniak bliver erstattet med en carbonhydrid, som i CH3-NH2. Sekundære aminer, fås ved at erstatte to hydrogenatomer i ammoniak med carbonhydrider, som i CH3-NH-CH3. Tertiære aminer, fås ved at erstatte alle hydrogenatomerne i ammoniak med carbonhydrider. Den fjerde klassifikation af aminer, støder man sommetider på i medicinske stoffer. Denne klassifikation er den quadronære amin, som fås ved at erstatte de fire hydrogenatomer i ammoniumionen (NH4+) med carbonhydridgrupper. Når en af de carbonhydridgrupper der er forbundet til nitrogenatomet, er forbundet til en benzenring, er stoffet en aromatisk carbonhydrid.


Aminers egenskaber

Aminerne med lette molekylevægte er alle flygtige væsker og dem der indeholder op til fem kulstofatomer er opløselige i vand. Grundstoffet nitrogen, er i den samme gruppe i Det Periodiske System, som oxygen og har nogle af de samme egenskaber. Den mest væsentlige, er evnen til at danne hydrogenbindinger. Dannelsen af hydrogenbindinger aminerne imellem og mellem aminer og vand, redegør for deres højere kogepunkt (end alkaner) og deres vandopløselighed.


Aminers kemiske reaktioner

Da aminer er derivater af ammoniak, er de baser efter teorien defineret i del 5 – Syere, baser, salte og pH. Nitrogenet i aminen, kan optage en proton og danne en substitueret ammoniumion, som vist i figur 1.

Figur 1:


Eksempel på dannelsen af en substitueret ammoniumion i en amin

Aminer vil derfor reagere med uorganiske syrer og danne salte, som vist i figur 2. (Aminer der reagerer med organiske syrer og danner amider. Denne klasse af organiske forbindelser beskrives senere i denne del).

Figur 2:


Eksempel på en amins reaktion med en uorganisk syre

Reaktionen i figur 2 resulterer i et hydrochloridsalt af aminen og er en meget vigtig reaktion inden for farmacien. Mange medicinske forbindelser indeholder en amin som funktionel gruppe og hvis de indeholder mange kulstofatomer, er de uopløselige i vand. Vi kan derfor, hvis vi ønsker at bruge en vandigopløsning af en aminbaseret medicinsk forbindelse der er uopløselig i vand, gøre den vandopløselig, ved at danne aminens salt, som vist i figur 2.


Aminers anvendelse

Som allrede nævnt, er den funktionelle gruppe aminen, en del af mange forskellige medicinske forbindelser, der har mangeartede handlinger i kroppen. Generelt, er disse stoffer meget komplekse og det er derfor ikke forventet at man kender til eller kan tegne strukturen af disse stoffer. Man skal dog være i stand til at genkende –NH2 gruppen for en amin og være bevidst om dens basale egenskaber.

Back to Top