Salgs- og leveringsbetingelse – oktober 2015

Salgs- og leveringsbetingelser – oktober 2015

 1. Tilbud
  1.1       Tilbuddet er gældende 30 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
  1.2       Angives tilbuddet at være uforbindende, eller tages der forbehold for mellemsalg, er bindende aftale om levering først indgået ved købers modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse, og kun indholdet af denne er bindende for Science Labs.
  1.3       Specifikationer i kataloger, brochurer, m.v. samt mundtlige oplysninger om varens mål, vægt, egenskaber og anvendelse er kun bindende, når disse udtrykkeligt er anført i tilbud eller bekræftelse.
 2. Priser
  2.1       Priser og leveringsbetingelser opgives med forbehold for ændringer indtil leveringen, med mindre andet er skriftligt bekræftet af Science Labs.
  2.2       Alle priser er angivet både ekskl. og inkl. moms og uden særaftaler.
  2.3       Ved ordre under kr. 500,- ekskl. moms (kr. 625,- inkl. moms) tillægges der et ekspeditionsgebyr på kr. 250,- ekskl. moms (kr. 312,50 inkl. moms), med mindre andet er skriftligt bekræftet af Science Labs.
  2.4       Risikoen for prisstigninger grundet valutaændringer og ændringer i offentlige afgifter af enhver art, påhviler køber, indtil endelig betaling har fundet sted.
  2.5       Såfremt der i tilbud eller ordrebekræftelse er anført valutakurser, og valutakurserne på leveringsdagen er ændret mere end ±2,25 % i forhold til det angivne, er Science Labs forpligtet og berettiget til at regulere priserne tilsvarende.
  2.6       De i ordrebekræftelsen eller kontrakt angivne priser er angivet på basis af de på tilbudsdagen gældende toldsatser og offentlige afgifter, samt kursforholdet mellem danske kroner og de aktuelle fremmede valutaer, såfremt anden kurs ikke udtrykkeligt er angivet.
 3. Levering
  3.1       Med mindre andet er skriftligt aftalt tillægges alle ordrer/leverancer fragt omkostninger på minimum 149,- ekskl. moms (kr. 186,25 inkl. moms) af Science Labs, sker levering ad vor adresse for købers regning. Restordrer leveres fragtfrit.
  3.2       Kemikalier sælges ikke til privatpersoner. Alt salg af kemikalier til virksomheder eller offentlige institutioner bliver registreret med oplysninger om dato for køb, købers navn og adresse, kemikalie samt mængde. Oplysningerne gemmes i mindst 5 år.
  3.3       Levering sker på det i tilbud eller ordrebekræftelse angivne sted med transportmiddel efter Science Labs valg.
  3.5       I tilfælde af force majeure og andre forhold uden for Science Labs Danmark kontrol, er Science Labs berettiget til at udskyde eller annullere ordren.
 4. Leveringstider
  4.1       Det i tilbud eller ordrebekræftelse anførte leveringstidspunkt er angivet på grundlag af aktuelt lager og forventninger om leveringstider fra leverandører.
  4.3       Dersom leveringen umuliggøres eller væsentligt vanskeliggøres ved beskadigelse af maskineri, der nødvendiggør en midlertidig standsning af produktion, fabrikation, emballering eller tilsvarende forhold hos leverandører, skal Science Labs uopholdeligt underrette køber derom.
  4.3       Science Labs ifalder ikke noget erstatningskrav i forbindelse med ovennævnte leveringshindringer, ligesom disse ikke berettiger kunden til at annullere ordren.
 5. Restordrer
  5.1       Er der i tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura anført, at varen er i restordre, vil levering finde sted straks, når varen er hjemkommet på lager, med mindre kunden omgående og inden levering afbestiller varen.
 6. Reklamationer
  6.1       Køber må straks ved modtagelsen besigtige og gennemgå de leverede varer for at sikre sig, at disse er mangelfri og i kontraktmæssig stand. Reklamationer over fejl eller mangler skal omgående fremsættes skriftligt med fornøden henvisning til tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura.
  6.2       De mangelfulde varer skal returneres i samme stand, som de var i ved leveringen.
  6.3       I tilfælde af købers mangelindgivelse er Science Labs berettiget til, uden præjudice for eventuel indsigelse om forsinket reklamation, at optage forhandling med køber.
  6.4       Varer der viser sig behæftet med produktion- eller materialefejl repareres eller ombyttes efter Science Labs valg. Reparation eller ombytning omfatter såvel reservedele, arbejdsløn som transportomkostninger.
  6.5       Afhjælpningsperioden for apparatur er, med mindre andet fremgår af tilbud eller ordrebekræftelse, 12 måneder fra leveringsdagen.
  6.6       Science Labs Danmark afhjælpningspligt omfatter kun mangler, der ikke er forårsaget af brugs-, monterings- eller benyttelsesfejl eller mangelfuld vedligeholdelse, ligesom apparaturet ikke må være søgt repareret af andre end Science Labs.
 7. Opstilling
  7.1     Opstilling, installation og idriftsættelse samt bruger uddannelse indgår ikke i tilbuddet, med mindre andet er anført.
  7.2     Bygningsmæssige arbejder eller sekundære skader, foranlediget af opstilling eller installation, såvel som eventuelle reparationer efter installationsafslutning, er Science Labs uvedkommende.
 8. Betalingsbetingelser
  8.1     Med mindre andet er udtrykkeligt angivet på vort tilbud eller ordrebekræftelse, skal købesummen forudbetales ved modtagelse af ordrebekræftelse. Varer der skal hjemtages særligt skal altid forudbetales ved modtagelse af ordrebekræftelsen.
  8.2     Købesummen er forfalden til betaling på angivet tidspunkt, selvom købers forhold skulle medføre, at leveringen ikke kan ske rettidigt. Såfremt betalingsbetingelserne ikke overholdes, forrentes tilgodehavende fra forfaldsdagen men den af Science Labs til enhver tid fastsatte morarente, dog mindst 2,0 % pr. påbegyndt måned. Renten beregnes af den til enhver tid skyldige, rentebærende saldo inkl. eventuelt tidligere tilskrevne renter.
  8.3     Kasse rabat ydes ikke.
  8.4     For ordre om fremstilling eller hjemtagelse af specielt apparatur, samt for ordrer til levering uden for Danmark (herunder Grønland og Færøerne), må Science Labs almindeligvis anmode om forudbetaling eller åbning af en uigenkaldelig bekræftet remburs.8.5     Science Labs forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil endelig betaling har fundet sted.
 9. Returnering
  9.1     Varer modtages kun retur efter forudgående aftale i ubrugt og mangelfri stand, i originalemballage og med fornøden henvisning til tilbud, ordrebekræftelse, følgeseddel eller faktura. Specielt indforskrevne varer         tages ikke retur. Godkendte returvarer krediteres med fradrag på 10 % af købsprisen, dog min. Kr. 200,00, excl. moms ved franko levering til Science Labs Danmark adresse.
  9.2     Returemballage tages kun retur, når emballagen af Science Labs er mærket returemballage. Emballagen krediteres efter gældende returdagspris, såfremt den er uskadt.
  9.3     Varer med begrænset holdbarhed eller varer der er specielt fremstillet eller hjemtaget specielt, tages ikke retur og krediteres ej heller.
 10. Produktansvar
  10.1   Science Labs er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse hos Science Labs.
  10.2   Science Labs er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens materialet er i købers besiddelse. Science Labs er heller ikke ansvarlig for skade på produkter,  der er fremstillet af køberen, eller på produkter hvor disse indgår. I øvrigt er Science Labs ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre på samme betingelser som for personskade.
  10.3   Science Labs er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
  10.4   Hvor der i forbindelse med købers brug eller videresalg af Science Labs Danmark leverancer måtte blive pålagt Science Labs et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde Science Labs skadesløs i samme omfang som Science Labs er begrænset til i ovennævnte bestemmelser.
  10.5   Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningskrav mod en af parterne i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
  10.6   Science Labs og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grund af skade, som påstås at være forårsaget af leverancen.
 11. Eksportbetingelser
  11.1   Science Labs forpligter sig til, for egen regning, at sikre de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse til  salg af produkter og dokumentation til køber i Danmark. Denne aftale er betinget af at sådanne tilladelser opnås. Køber er indforstået med, at de købte produkter og dokumentation ikke må anvendes i strid med de pågældende tilladelser og lovbestemmelser. Køber erklærer, at køber er bekendt med eksistensen af ovennævnte bestemmelser, og at reeksport af de i denne aftale omfattede produkter derfor ikke kan finde sted, uden at køber opnår de nødvendige indenlandske og udenlandske myndigheders tilladelse.
 12. Lov og værneting
  12.1   Tvistigheder mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting, bortset fra søgsmål fra tredjemand i henhold til afsnittet om produktansvar

Oktober 2015

 

Back to Top