Sikkerhedsdatablade SDS

SDS-logo1

Et sikkerhedsdatablad (Safety Data Sheets / SDS) eller en leverandørbrugsanvisning er et dokument, der skal medfølge kemikalier til professionel anvendelse. Sikkerhedsdatabladet er krævet af EU forordningen REACh og skal indeholde følgende oplysninger:

­· identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden
· fareidentifikation
· sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
· førstehjælpsforanstaltninger
· brandbekæmpelse
· forholdsregler over for udslip ved uheld
· håndtering og opbevaring
· eksponeringskontrol/personlige værnemidler
· fysisk-kemiske egenskaber
· stabilitet og reaktivitet
· toksikologiske oplysninger
· miljøoplysninger
· forhold vedrørende bortskaffelse
· transportoplysninger
· oplysninger om regulering
· andre oplysninger

Enhver der leverer kemikalier med henblik på professionel anvendelse skal lade kemikaliet følge af et sikkerhedsdatablad, hvis kemikaliet indeholder klassifikationspligtige stoffer. Opbygningen af sikkerhedsdatablade er beskrevet i REACh forordningens artikel 31 og samme forordnings Bilag II. Et sikkerhedsdatablad består af de 16 ovennævnte punkter.

Science Labs Danmark leverer altid sikkerhedsdatablade til alle solgte kemikalier. Det er også muligt at købe sikkerhedsdatablade ved at skrive til vores sikkerhedsafdeling. Vores sikkerhedsdatablade opdateres løbende, så I er sikre på I altid har den nyeste version af sikkerhedsdatabladet når I køber kemikalier gennem os.

Kravet om sikkerhedsdatablade gælder ikke for en lang række produkter der finder anden anvendelse, for eksempel lægemidler, foderstoffer, radioaktive stoffer, affald og kosmetik.

sds

Back to Top