Risikosætninger – Som reference

BEMÆRK − Risikosætningerne er ikke længere i brug. Listen må kun bruges som reference!

Risikosætninger (kort form R-sætninger) er defineret i Annex III af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Arten af de særlige risici, der er forbundet med de farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Disse risikosætninger anvendes ikke blot i Europa, men også internationalt, og der arbejdes på en komplet international harmonisering. (Bemærk: Manglende R-sætninger indikerer sætninger der er blevet slettet eller erstattet med en anden.)

Risikosætinger:
R1       Eksplosiv i tør tilstand.
R2       Eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.
R3       Meget eksplosionsfarlig ved stød, gnidning, ild eller andre antændelseskilder.
R4       Danner meget følsomme eksplosive metalforbindelser.
R5       Eksplosionsfarlig ved opvarmning.
R6       Eksplosiv ved og uden kontakt med luft.
R7       Kan forårsage brand.
R8       Brandfarlig ved kontakt med brandbare stoffer.
R9       Eksplosionsfarlig ved blanding med brandbare stoffer.
R10      Brandfarlig.
R11      Meget brandfarlig.
R12      Yderst brandfarlig.
R14      Reagerer voldsomt med vand.
R15      Reagerer med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
R16      Eksplosionsfarlig ved blanding med oxiderende stoffer.
R17      Selvantændelig i luft.
R18      Ved brug kan brandbare dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
R19      Kan danne eksplosive peroxider.
R20      Farlig ved indånding.
R21      Farlig ved hudkontakt.
R22      Farlig ved indtagelse.
R23      Giftig ved indånding.
R24      Giftig ved hudkontakt.
R25      Giftig ved indtagelse.
R26      Meget giftig ved indånding.
R27      Meget giftig ved hudkontakt.
R28      Meget giftig ved indtagelse.
R29      Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
R30      Kan blive meget brandfarlig under brug.
R31      Udvikler giftig gas ved kontakt med syre.
R32      Udvikler meget giftig gas ved kontakt med syre.
R33      Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug.
R34      Ætsningsfare.
R35      Alvorlig ætsningsfare.
R36      Irriterer øjnene.
R37      Irriterer åndedrætsorganerne.
R38      Irriterer huden.
R39      Fare for varig alvorlig skade på helbred.
R40      Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41      Risiko for alvorlig øjenskade.
R42      Kan give overfølsomhed ved indånding.
R43      Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R44      Eksplosionsfarlig ved opvarmning under indeslutning.
R45      Kan fremkalde kræft.
R46      Kan forårsage arvelige genetiske skader.
R48      Alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning.
R49      Kan fremkalde kræft ved indånding.
R50      Meget giftig for organismer, der lever i vand.
R51      Giftig for organismer, der lever i vand.
R52      Skadelig for organismer, der lever i vand.
R53      Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R54      Giftig for planter.
R55      Giftig for dyr.
R56      Giftig for organismer i jordbunden.
R57      Giftig for bier.
R58      Kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i miljøet.
R59      Farlig for ozonlaget.
R60      Kan skade forplantningsevnen.
R61      Kan skade barnet under graviditeten.
R62      Mulighed for skade på forplantningsevnen.
R63      Mulighed for skade på barnet under graviditeten.
R64      Kan skade børn i ammeperioden.
R65      Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66      Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67      Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.
R68      Mulighed for varig skade på helbred.
Kombinationer af R-sætninger:
R14/15          Reagerer voldsomt med vand under dannelse af yderst brandfarlige gasser.
R15/29          Reagerer med vand under dannelse af giftige og yderst brandfarlige gasser.
R20/21          Farlig ved indånding og ved hudkontakt.
R20/22          Farlig ved indånding og ved indtagelse.
R20/21/22       Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R21/22          Farlig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R23/24          Giftig ved indånding og ved hudkontakt.
R23/25          Giftig ved indånding og ved 
R23/24/25       Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R24/25          Giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R26/27          Meget giftig ved indånding og ved hudkontakt.
R26/28          Meget giftig ved indånding og ved indtagelse.
R26/27/28       Meget giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.
R27/28          Meget giftig ved hudkontakt og ved indtagelse.
R36/37          Irriterer øjnene og åndedrætsorganerne.
R36/38          Irriterer øjnene og huden.
R36/37/38       Irriterer øjnene, åndedrætsorganerne og huden.
R37/38          Irriterer åndedrætsorganerne og huden.
R39/23          Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.
R39/24          Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.
R39/25          Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.
R39/23/24       Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.
R39/23/25       Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.
R39/24/25       Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.
R39/23/24/25    Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R39/26          Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding.
R39/27          Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt.
R39/28          Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indtagelse.
R39/26/27       Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.
R39/26/28       Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding og indtagelse.
R39/27/28       Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.
R39/26/27/28    Meget giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt, og indtagelse.
R40/20          Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved indånding.
R40/21          Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved hudkontakt.
R40/22          Farlig: mulighed kræftfremkaldende effekt ved indtagelse.
R40/20/21       Farlig: mulighed kræftfremkaldende effekt ved indånding og hudkontakt.
R40/20/22       Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved indånding og indtagelse.
R40/21/22       Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved hudkontakt og indtagelse.
R40/20/21/22    Farlig: mulighed for kræftfremkaldende effekt ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R42/43          Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.
R48/20          Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
R48/21          Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.
R48/22          Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R48/20/21       Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.
R48/20/22       Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.
R48/21/22       Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.
R48/20/21/22    Farlig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt, og indtagelse.
R48/23          Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding.
R48/24          Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt.
R48/25          Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indtagelse.
R48/23/24       Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og hudkontakt.
R48/23/25       Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding og indtagelse.
R48/24/25       Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved hudkontakt og indtagelse.
R48/23/24/25    Giftig: alvorlig sundhedsfare ved længere tids påvirkning ved indånding, hudkontakt og indtagelse.
R50/53          Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R51/53          Giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger vandmiljøet.
R52/53          Skadelig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet.
R68/20          Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding.
R68/21          Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt.
R68/22          Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indtagelse.
R68/20/21       Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og hudkontakt.
R68/20/22       Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding og indtagelse.
R68/21/22       Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved hudkontakt og indtagelse.
R68/20/21/22    Farlig: mulighed for varig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse.

BEMÆRK − Risikosætningerne er ikke længere i brug. Listen må kun bruges som reference!

 

Back to Top