Sikkerhedssætninger – Som reference

BEMÆRK − Sikkerhedssætningerne er ikke længere i brug. Listen må kun bruges som reference!

Sikkerhedssætninger (kort form S-sætninger) er defineret i Annex IV af Den Europæiske Unions Direktiv 67/548/EØF: Forsigtighedsregler med hensyn til farlige stoffer. Listen blev konsolideret og genudgivet i Direktiv 2001/59/EF, hvor man også kan finde oversættelser til andre EU-sprog.

Disse sikkerhedssætninger anvendes ikke blot i Europa, men også internationalt, og der arbejdes på en komplet international harmonisering. (Bemærk: Manglende S-sætninger indikerer sætninger der er blevet slettet eller erstattet med en anden.)

 

S-SÆTNINGER:
S1       Opbevares under lås.
S2       Opbevares utilgængeligt for børn.
S3       Opbevares køligt.
S4       Må ikke opbevares i nærheden af beboelse.
S5       Opbevares under . . . (en egnet væske, som angives af fabrikanten).
S6       Opbevares under . . . (en inaktiv gas, som angives af fabrikanten).
S7       Emballagen skal holdes tæt lukket.
S8       Emballagen skal opbevares tørt.
S9       Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.
S12      Emballagen må ikke lukkes tæt.
S13      Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
S14      Opbevares adskilt fra . . . (uforligelige stoffer, som angives af fabrikanten).
S15      Må ikke udsættes for varme.
S16      Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.
S17      Holdes væk fra brandbare stoffer.
S18      Emballagen skal behandles og åbnes med forsigtighed.
S20      Der må ikke spises eller drikkes under brugen.
S21      Der må ikke ryges under brugen.
S22      Undgå indånding af støv.
S23      Undgå indånding af gas/røg/dampe/aerosoltåger (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).
S24      Undgå kontakt med huden.
S25      Undgå kontakt med øjnene.
S26      Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.
S27      Tilsmudset tøj tages straks af.
S28      Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder . . . (angives af fabrikanten).
S29      Må ikke tømmes i kloakafløb.
S30      Hæld aldrig vand på eller i produktet.
S33      Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
S35      Materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S36      Brug særligt arbejdstøj.
S37      Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
S38      Brug egnet åndedrætsværn, hvis effektiv ventilation ikke er mulig.
S39      Brug beskyttelsesbriller/ansigtsskærm under arbejdet.
S40      Gulvet og tilsmudsede genstande renses med . . . (midlerne angives af fabrikanten).
S41      Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.
S42      Brug egnet åndedrætsværn ved rygning/ sprøjtning (den eller de pågældende betegnelser angives af fabrikanten).
S43      Brug . . . ved brandslukning (den nøjagtige type brandslukningsudstyr angives af fabrikanten. Såfremt vand ikke må bruges tilføjes: 
     "Brug ikke vand") 
S45   Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
S46      Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S47      Må ikke opbevares ved temperaturer på over . . . °C (angives af fabrikanten).
S48      Holdes befugtet med . . . (passende middel angives af fabrikanten).
S49      Må kun opbevares i den originale emballage.
S50      Må ikke blandes med . . . (angives af fabrikanten).
S51      Må kun bruges på steder med god ventilation.
S52      Bør ikke anvendes til større flader i beboelses- eller opholdsrum.
S53      Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
S56      Aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
S57      Skal indesluttes forsvarligt for at undgå miljøforurening.
S59      Indhent oplysninger om genvinding/genanvendelse hos fabrikanten/leverandøren.
S60      Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes som farligt affald.
S61      Undgå udledning til miljøet. Se særlig vejledning/leverandørbrugsanvisning.
S62      Ved indtagelse undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.
S63      Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og holdes i ro
S64      Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved bevidsthed).

 

Kombinationer af S-sætninger:
S1/2          Opbevares under lås og utilgængeligt for børn.
S3/7          Emballagen opbevares tæt lukket på et køligt sted.
S3/9/14       Opbevares køligt, godt ventileret og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).
S3/9/14/49    Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer 
       angives af fabrikanten).
S3/9/49       Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.
S3/14         Opbevares køligt og adskilt fra . . . (uforligelige stoffer angives af fabrikanten).
S7/8          Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares tørt.
S7/9          Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret sted.
S7/47         Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares ved temperaturer på ikke over . . °C (angives af fabrikanten).
S20/21        Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
S24/25        Undgå kontakt med huden og øjnene.
S27/28        Kommer stof på huden, tages tilsmudset tøj straks af og der vaskes med store mængder . . . (angives af fabrikanten).
S29/35        Må ikke tømmes i kloakafløb; materialet og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde.
S29/56        Må ikke tømmes i kloakafløb, aflever dette materiale og dets beholder til et indsamlingssted for farligt affald og problemaffald.
S36/37        Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.
S36/37/39     Brug særligt arbejdstøj, egnede beskyttelseshandsker og -briller/ansigtsskærm.
S36/39        Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelsesbriller/ansigtsskærm.
S37/39        Brug egnede beskyttelseshandsker og -briller/ ansigtsskærm under arbejdet.
S47/49        Må kun opbevares i originalemballagen ved en temperatur på ikke over . . . °C (angives af fabrikanten).

BEMÆRK − Sikkerhedssætningerne er ikke længere i brug. Listen må kun bruges som reference!

Back to Top