Sikkerhedssætninger (P-sætninger)

(Sikkerhedssætninger / P-sætninger)

Sikkerhedssætninger en del af det globale harmoniserede system for klassificering og mærkning af kemikalier (GHS). De har til formål at danne et sæt af standardiserede sætninger giver råd om korrekt håndtering af kemiske stoffer og blandinger, som kan oversættes til forskellige sprog. Som sådan de tjener det samme formål som de velkendte S -sætninger, som de allerede har erstattet.

Sikkerhedssætninger er en af ​​de vigtigste elementer for mærkning af beholdere under GHS, sammen med:

· En identifikation af produktet
· Én eller flere farepiktogrammer (hvor nødvendigt)
· Et signalord − enten FARE! eller ADVARSEL! − om nødvendigt
· Sikkerhedssætninger, der angiver, hvordan produktet skal håndteres for at minimere risici for brugeren (såvel som til andre mennesker og det generelle miljø)
· Identiteten af ​​den leverandør (der kunne være en producent eller importør)

 Hver sikkerhedssætning betegnes med en kode, der begynder med bogstavet P og efterfulgt af tre cifre. Udsagn, der svarer til relaterede risici er grupperet sammen med kodenummer, så nummereringen ikke er fortløbende. Koden bruges som reference, for eksempel for at hjælpe med oversættelser, men det er den faktiske sætning, som skal vises på etiketter og sikkerhedsdatablade.  Nogle forebyggende sætninger er kombinationer, som angives af et plustegn “+”. I flere tilfælde er der et valg af formulering, for eksempel “Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray“. Leverandøren eller den regulerende instans bør vælge den passende formulering for den pågældende vare.

Sikkerhedssætninger – generelt:
P101           Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten
P102           Opbevares utilgængeligt for børn.
P103           Læs etiketten før brug.
P201           Indhent særlige anvisninger før brug.
P202           Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
P210           Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.
P211           Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P220           Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/…/brændbare materialer.
P221           Undgå at blande med brændbare materialer…
P222           Undgå kontakt med luft.
P223           Undgå enhver kontakt med vand, da dette kan fremkalde voldsom reaktion og risiko for eksplosionsagtig brand.
P230           Holdes befugtet med…
P231           Håndteres under inaktiv gas.
P232           Beskyttes mod fugt.
P233           Hold beholderen tæt lukket.
P234           Opbevares kun i den originale beholder.
P235           Opbevares køligt.
P240           Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
P241           Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/…/udstyr.
P242           Anvend kun værktøj, som ikke frembringer gnister.
P243           Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
P244           Reduktionsventilerne holdes fri for fedt og olie.
P250           Må ikke udsættes for slibning/stød/…/gnidning.
P251           Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.
P260           Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P261           Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
P262           Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.
P263           Undgå kontakt under graviditet/amning.
P264           Vask … grundigt efter brug.
P270           Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
P271           Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.
P272           Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
P273           Undgå udledning til miljøet.
P280           Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.
P281           Anvend de påkrævede personlige værnemidler.
P282           Bær kuldeisolerende handsker/ansigtsskærm/øjenbeskyttelse.
P283           Bær brandbestandig/brandhæmmende beklædning.
P284           Anvend åndedrætsværn.
P285           Ved utilstrækkelig udluftning anvendes åndedrætsværn.
P231 + P232    Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
P235 + P410    Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
Sikkerhedssætninger — reaktion:
P301                  I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:
P302                  VED KONTAKT MED HUDEN:
P303                  VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret):
P304                  VED INDÅNDING:
P305                  VED KONTAKT MED ØJNENE:
P306                  VED KONTAKT MED TØJET:
P307                  VED eksponering:
P308                  VED eksponering eller mistanke om eksponering:
P309                  VED eksponering eller ubehag:
P310                  Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P311                  Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P312                  I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P313                  Søg lægehjælp.
P314                  Søg lægehjælp ved ubehag.
P315                  Søg omgående lægehjælp.
P320                  Særlig behandling straks påkrævet (se … på denne etiket).
P321                  Særlig behandling (se … på denne etiket).
P322                  Særlige foranstaltninger (se … på denne etiket).
P330                  Skyl munden.
P331                  Fremkald IKKE opkastning.
P332                  Ved hudirritation:
P333                  Ved hudirritation eller udslet:
P334                  Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P335                  Børst løse partikler bort fra huden.
P336                  Forsigtig opvarmning af frostskadede legemsdele i lunkent vand. Gnid ikke det angrebne område.
P337                  Ved vedvarende øjenirritation:
P338                  Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
P340                  Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen.
P341                  Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter
           vejrtrækningen.
P342                  Ved luftvejssymptomer:
P350                  Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
P351                  Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
P352                  Vask med rigeligt sæbe og vand.
P353                  Skyl/brus huden med vand.
P360                  Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P361                  Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.
P362                  Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.
P363                  Tilsmudset tøj skal vaskes, før det kan anvendes igen.
P370                  Ved brand:
P371                  Ved større brand og store mængder:
P372                  Eksplosionsfare ved brand.
P373                  BEKÆMP IKKE branden, hvis denne når eksplosiverne.
P374                  Træf normale foranstaltninger mod brand og bekæmp den på en fornuftig afstand.
P375                  Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P376                  Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P377                  Brand fra udsivende gas: Sluk ikke, medmindre det er sikkert at stoppe lækagen.
P378                  Anvend … til brandslukning.
P380                  Evakuer området.
P381                  Fjern alle antændelseskilder, hvis dette kan gøres sikkert.
P390                  Absorber udslip for at undgå materielskade.
P391                  Udslip opsamles.
P301 + P310           I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P312           I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P301 + P330 + P331    I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
P302 + P334           VED KONTAKT MED HUDEN: Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P302 + P350           VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.
P302 + P352           VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.
P303 + P361 + P353    VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.
P304 + P340           VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter 
           vejrtrækningen.
P304 + P341           VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en 
           stilling, som letter vejrtrækningen.
P305 + P351 + P338    VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres 
           let. Fortsæt skylning.
P306 + P360           VED KONTAKT MED TØJET: Skyl omgående tilsmudset tøj og hud med rigeligt vand, før tøjet fjernes.
P307 + P311           VED eksponering: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P308 + P313           VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
P309 + P311           VED eksponering eller ubehag: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P332 + P313           Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
P333 + P313           Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
P335 + P334           Børst løse partikler bort fra huden. Skyl under koldt vand/anvend våde omslag.
P337 + P313           Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
P342 + P311           Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION eller en læge.
P370 + P376           Ved brand: Stands lækagen, hvis dette er sikkert.
P370 + P378           Ved brand: Anvend … til brandslukning.
P370 + P380           Ved brand: Evakuer området.
P370 + P380 + P375    Ved brand: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
P371 + P380 + P375    Ved større brand og store mængder: Evakuer området. Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Sikkerhedssætninger — opbevaring:
P401           Opbevares …
P402           Opbevares et tørt sted.
P403           Opbevares på et godt ventileret sted.
P404           Opbevares i en lukket beholder.
P405           Opbevares under lås.
P406           Opbevares i ætsningsbestandig/…beholder med modstandsdygtig indvendig belægning.
P407           Opbevares med luftmellemrum mellem stakkene/pallerne.
P410           Beskyttes mod sollys.
P411           Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … °C/…°F.
P412           Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P413           Bulkmængder på over … kg/…lbs opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … °C/ …°F.
P420           Må ikke opbevares i nærheden af andre materialer.
P422           Indholdet skal opbevares under …
P402 + P404    Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
P403 + P233    Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
P403 + P235    Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
P410 + P403    Beskyttes mod sollys. Opbevares på et godt ventileret sted.
P410 + P412    Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.
P411 + P235    Opbevares ved en temperatur, som ikke overstiger … °C/…°F. Opbevares køligt.
Sikkerhedssætninger — bortskaffelse:
P501   Indholdet/beholderen bortskaffes i …

Back to Top