Kemileksikon

Herunder, kan du se indholdet i dette kemileksikon. I nedenstående liste, er de forskellige områder inddelt i afsnit. Under hvert afsnit, angiver en “→ ” et underafsnit i det pågældende afsnit. Dette er for at gøre det nemt, hurtigt at finde netop det afsnit der indeholder den information som man leder efter. Nogle afsnit vil indeholde flere underafsnit, andre kun et.

Atomers karakteristik

Stoffers karakteristik
→ Stoffers karakteristik
Atomets struktur
→ Atomets struktur
→ Kemiske grundstoffer
→ Kemisk symbol
→ Atomnummer
→ Atommasse
→ Atomvægt
Molekyler
→ Molekyler
→ Grundstofmolekyler
→ Molekyler af et kemisk stof
→ Molekylevægt
→ Avogadros konstant
→ Mol
→ Molekylers mol

Det Periodiske System

Det Periodiske System
→ Det Periodiske System
Klasser i Det Periodiske System
→ Klasser i Det Periodiske System
→ Metallerne
→ Ikke-metallerne
→ Halv-metallerne
Gruppekarakteristika
→ Gruppekarakteristika
Atomar opbygning af elektronerne
→ Atomar opbygning af elektronerne

Kemisk binding

Kemisk binding
→ Kemisk binding
→ Ionbinding
→ Kovalent binding
→ Metallisk binding
→ van der Waals kræfter
Organisk kemi
→ Organisk kemi
→ Alkaner
→ Alkener
→ Alkyner
→ Aromatiske carbonhydrider
→ Alkoholer
→ Aldehyder
Grundlæggende kemiske love
→ Grundlæggende kemiske love
Dannelsen af kemiske forbindelser
→ Dannelsen af kemiske forbindelser
→ Loven om massebevarelse
→ Loven om konstante proportioner
→ Loven om multible proportioner
Forbindelser af grundstoffer
→ Forbindelser af grundstoffer

Kemiske ligninger

Le Chateliers Princip
→ Le Chateliers Princip
Massefylde
→ Massefylde
Molaritet
→ Molaritet
Normalitet
→ Normalitet
Parts per Million (milliontedele)
→ Parts per million (milliontedele)
Afstemning af kemiske ligninger
→ Afstemning af kemiske ligninger
→ Tilstandsformer
→ Afstemning af kemiske reaktioner

Syrer, baser, salte og pH

Syrer
→ Syrer
Baser
→ Baser
Salte
→ Salte
pH
→ pH
pOH
→ pOH
Dissociationskonstanten
→ Dissociationskonstanten

Navngivning af uorganiske forbindelser

Generelle termer og præfikser
→ Generelle termer
→ Præfikser
Navngivning af positive metalioner (kationer)
→ Navngivning af positive metalioner (kationer)
Navngivning af negative ioner (anioner)
→ Navngivning af negative ioner (anioner)
Navngivning af salte
→ Navngivning af salte
Navngivning af binære syrer
→ Navngivning af binære syrer
Navngivning af tertiære syrer
→ Navngivning af tertiære syrer
Navngivning af baser
→ Navngivning af baser
Navngivning af kovalente uorganiske forbindelser
→ Navngivning af kovalente uorganiske forbindelser
Hydratiseringsvand
→ Hydratiseringsvand

Elementer i organisk kemi

Introduktion og kontrasten til uorganisk kemi
→ Introduktion
→ Kontrasten til uorganisk kemi
Strukturformler
→ Strukturformler
Kulstof
→ Kulstof
Kulstof-kulstof bindinger
→ Kulstof-kulstof bindinger
→ Enkeltbindinger
→ Dobbeltbindinger
→ Tripelbindinger
Carbonhydrider
→ Carbonhydriger
→ Alifatiske carbonhydrider
→ Aromatiske carbonhydrider
Introduktion til funktionelle grupper
→ Introduktion til funktionelle grupper
Alkoholer
→ Alkoholer
→ Alkoholers egenskaber
→ Alkoholers kemiske reaktioner
→ Alkoholers anvendelse
Phenoler
→ Phenoler
→ Phenolers egenskaber
→ Phenolers kemiske reaktioner
→ Phenolers anvendelse
Ethere
→ Ethere
→ Etheres egenskaber
→ Etheres kemiske reaktioner
→ Etheres anvendelse
Aminer
→ Aminer
→ Aminers egenskaber
→ Aminers kemiske reaktioner
→ Aminers anvendelse
Carboxylsyrer
→ Carboxylsyrer
→ Carboxylsyrers egenskaber
→ Carboxylsyrers kemiske reaktioner
→ Carboxylsyrers anvendelse
Aldehyder
→ Aldehyder
Ketoner
→ Ketoner
Estere
→ Estere
→ Esteres egenskaber
→ Esteres kemiske reaktioner
→ Esteres anvendelse
Amider
→ Amider
→ Amiders egenskaber
→ Amiders kemiske reaktioner
→ Amiders anvendelse
Halogenerede carbonhydrider
→ Halogenerede carbonhydrider

Back to Top